USŁUGI SPECJALISTYCZNE

DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Szczególnym problemem jest wyłudzenie odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego proponujemy klientom usługi w dziedzinie przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w szkodach złożonych, zakwalifikowanych jako podejrzenie wyłudzenia odszkodowania.

Prowadzimy postępowania wyjaśniające w szkodach:

 • komunikacyjnych
 • majątkowych
 • osobowych
 • korporacyjnych
 • rolnych (uprawy, produkcja zwierzęca)

Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, mechanoskopię oraz inne dziedziny nauki i narzędzia pozwalające na ustalenie faktycznych okoliczności zaistnienia zdarzeń będących przedmiotem prowadzonych przez nas postępowań.

W ramach współpracy proponujemy również przeprowadzenie:

 • czynności kontrolnych
 • czynności sprawdzających (detektywistycznych)
 • czynności technicznych
 • świadczenie doradztwa w zakresie monitorowania i zapobiegania negatywnym skutkom prowadzonej działalności.

W ramach tego typu postępowań proponujemy Państwu kontynuację współpracy, tj. kompleksowe usługi obejmujące:

SZKODY: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, korporacyjne

 • analizę materiałów przekazanych przez zleceniodawcę (konsultacja czynności w celu uzyskania dodatkowych informacji/materiałów, uzgadnianie kierunków działań)
 • najpóźniej 24h od otrzymania zlecenia przekazanie zleceniodawcy danych kontaktowych prowadzącego postępowanie /koordynowanie czynności ww
 • kontakt z wymienionymi w zleceniu osobami najpóźniej 48h od otrzymania zlecenia (uczestnicy, właściciele, świadkowie, pełnomocnicy)
 • dostarczenie dokumentów do klienta
 • przeprowadzenie rozmów/wywiadów z osobami związanymi z likwidacją szkody
 • przejęcie od osób rozpytywanych:

a/ dokumentów związanych z likwidacją szkody/sporządzenie fotokopii udostępnianych dokumentów

b/ wszystkich kompletów kluczy i sterowników służących do zabezpieczenia pojazdu (bezpieczna koperta)

 • dokonanie oględzin miejsca zdarzenia/pojazdów z udziałem stron (sporządzenie dokumentacji foto, wykonanie niezbędnych pomiarów/zwymiarowanie uszkodzeń, zabezpieczenie śladów, ustalanie/rozpytanie świadków, rozeznanie czy miejsca zdarzenia jest monitorowane, itp.)
 • ustalanie czy urządzenia powodujące szkodę były przed zdarzeniem, sprawne technicznie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem
 • potwierdzanie zdarzenia i jego uczestników (policja/prokuratura/inne)
 • zapoznanie się z dokumentacją prowadzonych postępowań przez organy ścigania/inne (analiza akt, fotokopie/kserokopie dokumentów, uzgadnianie czynności z prowadzącymi postępowania, itp.)
 • bezkosztowe konsultacje kluczyków z mechanoskopem (wstępne)
 • bezkosztowe konsultacje uzyskanych materiałów z biegłymi w zakresie ruchu drogowego/rekonstrukcji zdarzeń drogowych (wstępne)
 • potwierdzanie na terenie RP dokumentów uzyskanych podczas czynności/likwidacji szkody
 • wnioskowanie o dodatkowe komercyjne ustalenia, opinie itp. (biegli, ustalenia poza RP, itp.)
 • inne czynności wynikające z bieżącej współpracy ze likwidatorem/zleceniodawcą
 • udział osób realizujących czynności w zlecanych sprawach, w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organa ścigania.

SZKODY: osobowe tzw. wywiady środowiskowe

 • kontakt z wymienionymi w zleceniu osobami najpóźniej 48h od otrzymania zlecenia (osoby roszczące, pełnomocnik)
 • przeprowadzenie rozmów/wywiadów z osobami roszczącymi
 • przejęcie od osób rozpytywanych/sporządzenie foto dokumentów związanych z likwidacją szkody
 • sporządzenie dokumentacji foto miejsca zamieszkania osób roszczących
 • sporządzenie dokumentacji foto miejsca pochówku osoby poszkodowanej
 • przeprowadzenie rozmów z osobami zamieszkałymi w pobliżu osób roszczących/miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej
 • dodatkowe ustalenia w najbliższej miejscu zamieszkania osoby poszkodowanej/roszczącej w OPS i jednostce policji
 • sporządzenie fotokopii dokumentów z akt postępowań (policja, prokuratura)
 • inne czynności wynikające z bieżącej współpracy z likwidatorem/zleceniodawcą
 • udział osób realizujących czynności w zlecanych sprawach, w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organa ścigania.
ALFA MED DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH - NOWA KOMÓRKA

ALFA MED został stworzony w odpowiedzi na szczególne potrzeby naszych klientów. Na przestrzeni lat, w związku z rozwojem sektora ubezpieczeń osobowych, w sposób znaczący wzrosły nadużycia i wyłudzenia odszkodowań. Mając na uwadze jak ważna z przyczyn ekonomicznych, ale i delikatna dla reputacji Towarzystw Ubezpieczeniowych jest to materia nasz doświadczony zespół przeprowadzi szczegółową analizę i weryfikację uzasadnienia roszczeń.

Zakres naszych działań zawsze dostosowany jest indywidualnie do konkretnego przypadku.

Szkody osobowe – czynności pomocnicze przy likwidacji szkód przeprowadzane na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej:

Weryfikacja przedstawionej dokumentacji medycznej – badania klinicznego i badań obrazowych (w kierunku możliwości powstania opisywanego urazu przy zaistniałym zdarzeniu/wypadku).

Ocena przebiegu leczenia pod względem zasadności:

 • weryfikacja przedstawionych kosztów leczenia/rehabilitacji oraz weryfikacja prawidłowości i zasadności procesu rehabilitacji z odwołaniami do obiektywnych procedur medycznych i algorytmów postępowania medycznego
 • przedstawienie prawidłowego procesu leczenia z odwołaniami do obiektywnych procedur medycznych i algorytmów postępowania medycznego

Obiektywne badanie możliwości ruchowych pacjenta:

 • badanie napięcia mięśni w ruchu i spoczynku badanie sEMG (powierzchniowe EMG)
 • komputerowa analiza ruchu (zakres ruchu, równowaga, koordynacja i zakres obciążenie kończyn dolnych)

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania i prezentacji oferty ze szczegółowym omówieniem przedstawionych zagadnień.

DLA BANKÓW I FIRM LEASINGOWYCH

Narastająca skala nadużyć ze strony nieuczciwych klientów stanowi istotny problem dla wszystkich firm leasingowych i banków. Działalność na szkodę tych podmiotów prowadzona jest nie tylko przez pojedynczych oszustów ale również przez wyspecjalizowane grupy przestępcze.

Biuro Bezpieczeństwa Biznesu ALFA Sp. z o.o. wychodząc na przeciw tym wyzwaniom, proponuje Państwu nawiązanie współpracy polegającej na świadczeniu w imieniu i na rzecz Państwa Firmy usług mających na celu zminimalizowanie ryzyka udzielenia przez Państwa „nietrafionego” leasingu/kredytu.

Proponujemy usługi w zakresie:

 • weryfikacji dokumentów składanych z wnioskiem o udzielenie leasingu/kredytu pod względem ich autentyczności,
 • weryfikacji i sprawdzenia wiarygodności osób fizycznych/ reprezentujących firmy, składających wniosek o udzielenie leasingu/kredytu,
 • weryfikacji wiarygodności poręczycieli,
 • weryfikacji zobowiązań finansowych wnioskujących podmiotów oraz sprawdzenia ich kondycji finansowej,
 • weryfikacja stanu prawnego przedmiotu leasingu/kredytu pod względem istnienia zastawu na przedmiocie
 • weryfikacji kondycji finansowej dostawcy przedmiotu leasingu/kredytu,
 • wywiadów środowiskowych w siedzibie (biurze, oddziale terenowym) firmy wnioskującej o leasing/kredyt,
 • wywiadów środowiskowych w siedzibie (biurze, oddziale terenowym) dostawcy przedmiotu leasingu/kredytu,
 • wywiadów środowiskowych z udziałem podmiotów gospodarczych celem zbadania zasadności leasingu/kredytu,
 • wywiadów gospodarczych ogólnych,
 • kontroli historii/pochodzenia przedmiotu leasingu/kredytu w celu wyeliminowania sztucznego zawyżenia jego ceny,
 • wyceny przedmiotu leasingu/kredytu przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę (dysponujemy siecią rzeczoznawców w całym kraju). Wycena ta jest dodatkowo weryfikowana przez kontrolerów naszej firmy,
 • weryfikacji przedstawionej wyceny przedmiotu leasingu/kredytu z przedmiotem leasingu/kredytu,
 • weryfikacji majątku wnioskujących podmiotów pod względem praw własności,
 • kontroli stanu przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy leasingowej/kredytowej,
 • ustalenia historii szkodowości pojazdów,
 • odbioru przedmiotu leasingu w przypadku rozwiązania umowy leasingowej/kredytowej,
 • wyceny odebranego przedmiotu leasingu/kredytu.

Naszym atutem jest doświadczenie, skuteczność i lojalność wobec Zleceniodawców. Zapewniamy i gwarantujemy kompleksowość, fachowość i terminowość wykonania zleceń. Nasi pracownicy są kompetentni i działają profesjonalnie, co wynika z ich wieloletniego doświadczenia zawodowego w branży oraz dużej liczby przeprowadzonych tego rodzaju zleceń.

DLA KANCELARII PRAWNYCH

Biuro Bezpieczeństwa Biznesu Alfa to grupa profesjonalistów, którzy latami doskonalili warsztat i gromadzili doświadczenia tworząc i pracując min.: w wyspecjalizowanych jednostkach śledczych, do zwalczania nadużyć i przestępstw gospodarczych. Po przejściu w stan spoczynku, swoją wiedzę postanowili wykorzystać w prywatnych przedsięwzięciach, gwarantując jakość, skuteczność, poufność i profesjonalizm.

Dzięki rozbudowanemu zapleczu operacyjnemu, niekonwencjonalnym metodom działania i szerokim kontaktom, wypracowanym przez lata gwarantujemy, że świadczone przez nas usługi, mające na celu wsparcie Państwa działalności, zyskują zupełnie nowy wymiar. Od lat nasi zleceniodawcy powierzają nam najtrudniejsze sprawy.

Zawsze zakres realizowanych usług jest precyzyjnie dostosowany do oczekiwań Zleceniodawcy. 

Kancelarie prawne wspieramy m.in. poprzez:

 • Wywiad gospodarczy  (zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie informacji, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, pozyskiwanie i analiza informacji gospodarczych)
 • Wywiad konkurencyjny (ustalanie powiązań osobowych i kapitałowych osób/firm, sprawdzanie wiarygodności podmiotów gospodarczych, weryfikacja składników majątkowych kontrahentów, weryfikacja autentyczności dokumentów, pozyskiwanie i analiza informacji gospodarczych)
 • Windykacja (windykacja trudna, windykacja długoterminowa, windykacja pokomornicza)
 • Ustalanie składników majątkowych w tym poszukiwanie majątku ukrytego
 • Ustalenie, sprawdzenie i udokumentowanie faktycznych okoliczności przebiegu zdarzenia oraz weryfikacja prawdziwości danych zawartych w materiale procesowym określonego postępowania
 • Pomoc w ustaleniu danych dotyczących osób i zdarzeń w procesie, weryfikacja ich wiarygodności
 • Realizację określonych czynności włącznie z obserwacją i dokumentowanie ich z użyciem środków technicznych
 • Weryfikacja dokumentów
 • Poszukiwanie osób i mienia na terenie Polski i państw UE
 • Świadczenie usług detektywistycznych przy sprawach rodzinnych, rozwodowych
HR CONSULTING

Zatrudnianie kompetentnych i wiarygodnych pracowników jest jednym z istotnych elementów właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wadliwie przeprowadzona weryfikacja kandydata może narazić firmę na utratę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, utratę kontraktu/zlecenia, straty finansowe, także na utratę reputacji w środowisku biznesowym.

Do naszych zadań należy…

 • weryfikacja lojalności (przestrzeganie klauzul w umowach, kontraktach)
 • monitoring (np. konflikt interesu, czy też działania na szkodę firmy)
 • weryfikacja kompetencji i kwalifikacji zawodowych (dyplomów i uprawnień)
 • weryfikacja referencji zawodowych i osobistych
 • identyfikacja przeszłości kryminalnej
 • analizy medialne (tzw. biały wywiad)
 • doradztwo i pomoc przy opracowaniu procedur rekrutacyjnych
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Całkowite wyeliminowanie kryzysów nie jest w pełni możliwe, można jednak ograniczać sytuacje wywołujące kryzysy oraz zmniejszać do minimum ich skutki. Jednym ze sposobów minimalizowania skutków kryzysu jest rozsądne zarządzanie sytuacją kryzysową, w tym fachowa komunikacja – zarówno wewnętrzna (w ramach organizacji) jak i zewnętrzna (wychodząca poza organizację). Ważne jest, aby organizacja, którą dotknął kryzys, umiała go rozwiązać, a także aby otoczenie postrzegało ją jako radzącą sobie z wszelkimi problemami.

Nie rzadko bywa tak, iż pracownicy dowiadują się o zaistniałych problemach od przedstawicieli mediów, którzy dzwonią w poszukiwaniu informacji, jakie działania zaradcze w tej sytuacji będą podjęte przez organizację. Gwałtowność i nieprzewidywalność zaistnienia sytuacji kryzysowej pogłębia jej skutki, albowiem niezaspokojone potrzeby informacyjne mediów prowadzą do niekontrolowanego poszukiwania informacji, pozyskiwania ich z niesprawdzonych źródeł i niekompetentnych opinii.

Nasi specjaliści posiadają szerokie doświadczenie w pracy zarówno z korporacjami, spółkami Skarbu Państwa, zarządami, osobami publicznymi, politykami jak i firmami z sektora MSP. Sytuacje kryzysowe, zwiększonego ryzyka, sytuacje kluczowych zwrotów w Państwa firmie to dla nas naturalne środowisko pracy.

Świadczymy usługi m.in. z zakresu:

 • Kompleksowy personal branding
 • Koncepcja i przygotowanie strategii medialnej
 • Budowanie struktury komunikacyjnej organizacji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna)
 • Interwencje kryzysowe
 • Zarządzanie informacją
 • Definiowanie i pozycjonowanie medialne osoby, organizacji i marki
 • Szkolenia z prezentacji, publicznych wystąpień.
 • Koncepcja merytoryczna i przygotowanie prezentacji
 • Nadzór nad działaniami agencji marketingowych (konsultacje planowanych działań, doboru mediów, rozważanie ryzyka i neutralizowanie nietrafionych działań reklamowych)

DANE ADRESOWE

Biuro Bezpieczeństwa Biznesu ALFA Sp. z o.o.
00-375 Warszawa, ul. Smolna 13/409
Nip: 946-266-22-08
KRS: 0000632291
Regon: 365161520
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

Copyright © 2016 Crockett Media | All rights reserved | Polityka prywatności